Disclaimer

Disclaimer van KamerApeldoorn

KamerApeldoorn is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamerApeldoorn, noch van websites die op enigerlei wijze met KamerApeldoorn zijn verbonden. KamerApeldoorn is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamerApeldoorn beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamerApeldoorn is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamerApeldoorn worden aangeboden. KamerApeldoorn garandeert niet dat de op KamerApeldoorn aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamerApeldoorn garandeert ook niet dat de op KamerApeldoorn aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamerApeldoorn garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamerApeldoorn hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamerApeldoorn is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamerApeldoorn. U vrijwaart KamerApeldoorn voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamerApeldoorn.